Xuất bản thông tin

báo cáo tháng 11/2012

báo cáo tháng 11/2012


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TTHTCĐ XÃ VIỆT DÂN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

                                                                       Việt Dân, ngày 28 tháng 11 năm 2012.

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/ 2012

CỦA TTHTCĐ XàVIỆT DÂN

 

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của PGD-ĐT. Thực hiện kế hoạch hoạt động

của TTHTCĐ huyện đông triều. TTHTCĐ xã Việt Dân báo cáo kết quả hoạt động

của TT trong tháng 11.

 

NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU:

I;  TÌNH HÌNH VỀ TTHTCĐ

  1. Về công tác tổ chức :

- Ban giám đốc : 3 đ/c

- Ủy viên: 1 đ/c

2. Về cơ sở vật chất : Hoàn thành 5 bảng biểu:

-         Sơ đồ kết nối các nhóm PTCĐ với TTHTCĐ.

-         Phương thức liên kết.

-         Các bước giải quyết vấn đề.

-         Nội quy.

-         Sơ đồ mạng lưới liên kết.

II; THỐNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG.

 

Stt

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Số người tham gia

Kết quả

Kinh phí

1

05/11

Hội thi ATGT cấp trường

219

Tốt

 

2

07-08/11

Quy trình sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap

41

Tốt

 

3

12/11

Chương trình tự tin tuổi teen

45

Tốt

 

4

21/11

Tập huấn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

32

Tốt

 

5

25/11

Bồi dưỡng tin học

19

Tốt

50.000đ

6

26-27/11

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – An ninh ( đối tượng 4 + 5)

13

Tốt

 

 

                                                                                        Giám đốc

 

 

 

 

 

                                                                                     Phạm Đức Tiến