QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG Trung tâm học tập cộng đồng xã Việt Dân


 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

VIỆT DÂN

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

Việt Dân, ngày 02  tháng 10  năm 2012

 

 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Trung tâm học tập cộng đồng xã Việt Dân 

 

I. Các căn cứ- Văn bản chỉ đạo:

 

           Thông tư số 40/2010/TT - BGDĐT: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại xã, phường, thị trấn.

            Quyết định số 1203/QĐ-GD ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều: V/v cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ biệt phái tại các Trung tâm học tập cộng đồng.

            Quyết định số 550A/PGD&ĐT huyện Đông Triều ngày 31 tháng 8 năm 2012: Qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của giáo viên làm nhiệm vụ Biệt phái tại các TTHTCĐ các xã, thị trấn.

Căn cứ tình hình thực tế, nhằm phát huy tốt nhất vai trò nhiệm vụ vủa các thành viên trong Trung tâm. Ban giám đốc TTHTCĐ xã Việt Dân xây dựng quy chế hoạt động.

II. Triển khai thực hiện: 

1. Kế hoạch giao ban, báo cáo:

- Trung tâm họp thường kì mỗi tháng 01 lần vào chiều 28 hàng tháng.

- Ban giám đốc trung tâm họp giao ban mỗi tuần 01 lần vào chiều thứ 2 hàng tuần

- Giáo viên biệt phái thường trực tại trung tâm, có nhiệm vụ viết và gửi báo cáo, viết tin bài, phối hợp các ban ngành tổ chức lớp học...

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên biệt phái tại trung tâm:

- Giáo viên biệt phái nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Giám đốc trung tâm, Phòng giáo dục và Đào tạo, làm nhiệm vụ “Cầu nối” giữa các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể có liên quan. Lập kế hoạch, làm và gửi báo cáo theo qui định.

  III. Phân công nhiệm vụ cụ thể, lịch làm việc.

 1. Giám đốc trung tâm: Đ/c Phạm Đức Tiến (Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 0,4):

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của trung tâm.

Nghe giáo viên biệt phái báo cáo tình hình sáng thứ 2 hàng tuần để có kế hoạch chỉ đạo.

Chiều thứ 2 hàng tuần hội ý Ban giám đốc trung tâm.

 2. Phó giám đốc trung tâm: Đ/c Nguyến Văn Dũng (Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 0,3):

- Họp Ban giám đốc vào chiều thứ 2 hàng tuần, nắm bắt và triển khai kế hoạch hoạt động của trung tâm.

- Nắm bắt tình hình chung khối giáo dục và y tế của địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt đông và giúp giám đốc hoàn thành các kế hoạch đã xây dựng

 3. Phó giám đốc trung tâm: Đ/c Bùi Thị Hoa (Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 0,3):

- Họp Ban giám đốc vào chiều thứ 2 hàng tuần, nắm bắt và triển khai kế hoạch hoạt động của trung tâm.

- Nắm bắt tình hình chung các cơ sở thôn, xây dựng kế hoạch hoạt đông và giúp giám đốc hoàn thành các kế hoạch đã xây dựng.

  - Thường trực tại trung tâm thứ 4, thứ 6 hàng tuần

 4. Giáo viên biệt phái : Nguyễn Thị Bích  (Hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Sáng thứ 2 hàng tuần báo cáo công việc với Giám đốc trung tâm, trình bày kế hoạch hoạt động trong tuần, trong tháng với giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

Hàng ngày kiểm tra thông tin trên mạng xem có các văn bản chỉ đạo hay thông tin yêu cầu báo cáo từ cấp trên gửi xuống.

Đi cơ sở các thôn, trường học,  nắm bắt thông tin thực tế để xem xét nhu cầu, nguyện vọng của người dân, xây dựng kế hoạch mở lớp, tập hợp các ý kiến phản ảnh với giám đốc.

- Chụp ảnh, đưa tin các hoạt động học tập của xã.

 - Xây dựng kế hoạch, làm và gửi báo cáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ “Cầu nối” của giáo viên biệt phái.

- Phối hợp với các tổ chức, Ban ngành mở lớp chuyên đề, tuyên truyền trên địa bàn.

 5. Kế toán trung tâm: Đ/c Phạm Văn Hùng (Không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tại trung tâm)

- Hoàn thành nhiệm vụ kế toán trung tâm.

 6. Thủ quĩ trung tâm : Đ/c Mai Thị Bích (Không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tại trung tâm)

- Hoàn thành nhiệm vụ thủ quĩ trung tâm.

 7. Các ủy viên khác (Không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tại trung tâm)

- Phối kết hợp nhiệm vụ, hoàn thành các tiêu chí, kế hoạch hoạt động của trung tâm.

 IV. Quyền lợi các thành viên trong trung tâm:

 Trên cơ sở kông có biên chế nên TTHTCĐ không duy trì các đoàn thể như Công đoàn hay nữ công v.v….. Không duy trì chế độ thăm hỏi hay các tiêu chí như các tổ chức chính trị xã hội khác, mọi quyền lợi chế độ các thành viên trong trung tâm được hưởng tại nơi làm việc và hưởng lương theo các qui định hiện hành của pháp luật.

V. Quy tắc thay đổi, xây dựng  quy chế hoạt động.

- Quy chế hoạt động của TTHTCĐ xã Việt Dân được xây dựng trên cơ sở dân chủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, theo qui định  pháp luật hiện hành của Nhà nước.

 - Khi nào có sự thay đổi về cơ chế quản lý, chính sách pháp luật theo qui định của Nhà nước, quy chế hoạt động của trung tâm sẽ sửa đổi bổ sung.

 

                                                                                                  T/M Trung tâm

                                                                    Giám đốc

 

 

                                                                      

 

                                                                       Phạm Đức Tiến