ke hoach Hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm 2012-2013


 

UBND XÃ VIỆT DÂN

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ NỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                Việt Dân, Ngày 01 tháng 10 năm  2012                                    

KẾ HOẠCH

Hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm 2012-2013

 

- Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ/BGD-ĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

            - Căn cứ vào công văn số :1241/UBND ngày 05 tháng 08 năm 2012 của UBND huyện Đông Triều về việc tăng cường hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn năm học 2012-2013.

          - Căn cứ vào chương trình hành động của Đảng ủy, UBND xã  trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, ổn định đời sống kinh tế của nhân dân trong xã;

          - Căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân trong xã, Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Việt Dân xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2012-2013 như sau:

I. Thực trạng hoạt động của TTHTCĐ 

1. Thuận lợi:

Công tác giáo dục của xã trong thời gian thực hiện vừa qua đã có những thuận lợi sau:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ; Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ,UBND xã Việt Dân, Ngành Giáo dục – Đào tạo huyện Đông Triều.

- Các văn bản chỉ đạo được phổ biến triển khai kịp thời. Các thành viên trong ban chỉ đạo nhiệt tình tham gia hoạt động. Ban giám đốc năng động, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp các tổ chức đoàn thể trong xã và nhà trường để TT hoạt động hiệu quả đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân

.- Triển khai kịp thời các chương trình khuyến nông, các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật .

- Các lớp học chuyên đề được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện đầy đủ, các hoạt động truyền thông được triển khai kịp thời.

-  Sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương . Được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

- Có sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ giáo viên ở các điểm trường trong xã; luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân trong xã bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, thông tin trên truyền thanh, trong các cuộc họp dân ở tổ nhân dân tự quản trong thôn, xã.

- Phần lớn nhân dân trong xã ngày càng có nhận thức đúng đắn trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức xã hội, nâng cao sự hiểu biết về tiến bộ kỹ thuật để áp dụng trong lĩnh vực sản xuất.

 

2. Khó khăn:

- Trình độ dân trí thấp, không đồng đều ở các thôn...

- Tài liệu phục vụ và giáo viên lên lớp các chuyên đề còn thiếu. Kinh phí hoạt động của trung tâm ít.

-Cán bộ thường trực của TTHTCD là giáo viên được biệt phái sang từ ngày 01 tháng 09 năm 2012 nên chưa có nhiều kinh nghiệm.

- Phần lớn nhân dân trong xã làm nông nghiệp thuần túy  nên chưa quan tâm đến vấn đề học tập và việc chuyển giao tư vấn kỹ thuật sản xuất của bản thân và mọi người xung quanh.

- Cơ sở vật chất của trung tâm còn nhiều thiếu thốn

II. Mục tiêu của Kế hoạch

1. Mục tiêu chung:

a) Tạo ra những cơ hội học tập cho mọi người dân trong cộng đồng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển nguồn nhân lực cộng đồng.

b) Tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu học tập theo phương châm “cần gì học nấy”, giáo dục suốt đời cho mọi người.

c) Xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên ở cơ sở nhằm ai cũng được học hành, ai cũng có thể tham gia vào công việc giáo dục và học tập tại cộng đồng.

d) Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể các tổ chức xã hội để TT hoạt động có hiệu quả đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

.e) Nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập rất đa dạng của người dân trong cộng đồng xã.  Như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề ngắn hạn, các lớp chuyên đề, các buổi nói chuyện, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các chủ đề khác nhau như: sản xuất, sức khỏe dinh dưỡng, pháp luật, chủ trương đường lối của Ðảng và Nhà nước… để nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết thêm về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước bên cạnh đào tạo nghề cho nhân dân trong xã, cải thiện chất lượng cuộc sống ổn định về đời sống kinh tế ở địa phương.       

2. Mục tiêu cụ thể:

- Duy trì phổ cập tiểu học đúng độ tuổi ,  Nâng cao tỉ lệ PC THCS, Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, huy động trẻ em trong độ tuổi phổ cập đã bỏ học ra lớp.

- Phối hợp giữa  trung tâm với trường học, doanh nghiệp ,mời giảng viên trong và ngoài xã về tập huấn , giảng dạy theo yêu cầu cụ thể:

  • Các chương trình tạo thu nhập (dạy nghề ngắn hạn, tập huấn về kỹ thuật, chuyển giao công nghệ…).
  • Các chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống (chuyên đề về sức khoẻ, dinh dưỡng, dân số - kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ môi trường,ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật…).
  • Các chương trình đáp ứng sở thích cá nhân (chụp ảnh, cắm hoa, thêu ren, nấu nướng, vẽ…).
  • Các chương trình chuẩn bị cho tương lai (ngoại ngữ, tin học…).
  • Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học,giáo dục con em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội.

 

III. Những nhiệm vụ chủ yếu.

1. Củng cố kiện toàn lại bộ máy hoạt động của ban chỉ đạo TTHTCĐ xã, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo cho các thành viên tham gia hoạt động TTHTCĐ.

2.Nâng cao dân trí , nhận thức , chất lượng học sau các cuộc bồi dưỡng, lớp học ....

3. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho các công tác viên tham gia giảng dạy chuyên đề cho TTHTCĐ xã.

4. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã, tổ chức trường học để triển khai thu hút mọi đối tượng trong xã tham gia hoạt động.

5. Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền xã về hoạt động của TTHTCĐ xã, chỉ đạo vận động các thành viên tham gia hoạt động TTHTCĐ.

IV. Các giải pháp thưc hiện

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phát động phong trào học tập ở các thôn .

2. Tăng cường đội ngũ cán bộ, công tác viên, củng cố kiện toàn bộ máy ban lãnh đạo TTHTCĐ. Đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ quản lý theo quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ.

3. Tăng cường trách nhiệm trong tổ chức hoạt động, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng tháng và có hệ thống sổ sách theo dõi các hoạt động của trung tâm ; sử dụng hợp lý nguồn kinh phí...

4. Phối hợi với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của nhân dân trong xã và hỗ trợ trong công tác giáo dục nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt cho nhân dân cụ thể:

            + Hội Nông dân: xác định nhu cầu học tập về tình hình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, đánh bắt và trồng trọt hoặc các chuyên đề mang tính chất khuyến nông, khuyến ngư.

+ Đoàn Thanh niên: tổ chức cho đoàn thanh niên đến TTHTCĐ để tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, tổ chức các phong trào thể dục thể thao, tổ chức sinh hoạt hè , tổ chức các chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm…

+ Hội phụ nữ: giáo dục những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, tuyên truyền vận động về kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, tổ chức các chuyên đề về nữ công gia chánh.

+ MTTQ xã công an xã: tổ chức các chuyên đề về học tập Nghị Quyết, Chỉ thị, Pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ và nhân dân.

+ Thông tin văn hoá xãHỗ trợ trong công tác tuyên truyền vân động, trang bị các thiết bị nghe nhìn, tổ chức văn nghệ, TDTT.

+ Các trường tiểu học -  THCS: phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động học sinh bỏ học ra lớp. Tham gia giảng dạy các chuyên đề khi có điều kiện.

Hội Khuyến học: phối hợp các ngành giáo dục tổ chức tập huấn, hội thảo về hoạt động TTHTCĐ, vận động mọi người tham gia hoạt động TTHTCĐ, tổ chức động viên khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích cao trong học tập.

+Hội CCB: Hỗ trợ  TT tuyên truyền về truyền thống anh bộ đội cụ Hồ

5. Đa dạng hoá các loại hình hoạt động và phương thức học tập.

- Tổ chức lớp học, học theo nhóm( lý thuyết, thực hành), sinh hoạt câu lạc bộ

6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện , báo cáo định kỳ kịp thời, chính xác những hoạt động diễn ra trong tháng, quý; phối hợp vơi hội khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng.

V. Kế hoạch từng tháng

Tháng

Nội dung hoạt động

Số người tham gia

Đối tượng học

Đơn vị phối hợp/Người dạy

Kinh phí

09/2012

Học tập về luật giao thông hưởng ứng tháng an toàn giao thông

-Tiểu học: 237

-THCS: 219

Học sinh

Trường Tiểu học và THCS

 

Tổ chức chương trình khai giảng và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

- Mầm non: 166

- Tiểu học:237

THCS:219

Học sinh

Trường Mầm non, Tiểu học và THCS

 

Quy trình sản xuất rau quả an toàn thao tiêu chuẩn Vietgap

41

Hộ trồng cam,na

Phòng nông nghiệp huyện

 

10/2012

Tuyên truyền kiến thức bệnh phong trong nhà trường

219

Học sinh

Trung tâm y tế xã

 

Tập dưỡng sinh

20

Người cao tuổi

Hội người cao tuổi xã

 

Tập huấn về phân bón

90

Nông dân

Hội nông dân xã

 

11/2012

Giáo dục truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

-Mầm non:166

- Tiểu học: 237

- THCS: 219

Học sinh

Phối kết hợp 3 trường

 

Tập huấn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

32

Cán bộ xã, thôn

Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện

 

Bồi dưỡng tin học

19

Cán bộ xã, thôn

Trường THCS

1 ngày =100.000đ

12/2012

Bồi dưỡng tin học

19

Cán bộ xã, thôn

Trường THCS

5 ngày =500.000đ

Truyền thống anh bộ đội cụ Hồ

-Tiểu học:237

-THCS: 218

Học sinh

Trường Tiểu học và THCS

 

Bồi dưỡng kiến thức cách dạy học cho học sinh ở nhà

93

Phụ huynh

Trường Tiểu học

100.000 d

01/2013

Tuyên truyền hướng dẫn bảo vệ môi trường

218

Học sinh

Trường THCS

 

Tập dưỡng sinh

20

Người cao tuổi

Hội người cao tuổi xã

 

Mở lớp tư vấn về nuôi cá Rôphi đơn tính

30

Hộ nuôi cá

Hội nông dân

 

02/2013

Tuyên truyền phòng chống tệ nạ xã hội

50

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ

TT y tế huyện

 

Tập huấn chăm sóc cây Na

50

Hộ trồng Na

Hội nông dân

 

Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên lúa

60

Nông dân

Cán bộ phòng nông nghiệp

 

03/2013

Tọa đàm chăm sóc sức khỏe sinh sản

50

Nhân dân trong độ tuổi sinh sản

TT y tế huyện

 

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân ngày TL ĐTN 26/3

218

Học sinh

Trường THCS

 

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cam canh bưởi diễn

30

Hộ trồng cam, bưởi

Hội nông dân

 

04/2013

Kỷ niệm ngày Miền Nam giải phóng 30/4

- Tiểu học: 237

THCS:218

 

Học sinh

Trường Tiểu học và THCS

 

Tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa

45

Nông dân

Hội nông dân

 

Tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp lệnh dân số, và thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

60

Đoàn thanh niên, hội phụ nữ

Cán bộ truyền thông dân số huyện

 

05/2013

Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

30

Thanh thiếu niên

Đoàn thanh niên, TT y tế huyện

 

Phổ biến kiến thức chăm sóc người cao tuổi

30

Hội người cao tuổi, hội phụ nữ

TT y tế huyện

 

Tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới

70

Nhân dân

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã

 

06/2013

Tổ chức tết thiếu nhi 01/06

 

Thiếu nhi trong toàn xã

Phối hợp với các thôn

 

Phổ biến pháp luật: Quyền trẻ em

218

Học sinh

Hội luật gia

 

Tập huấn phân bón

60

Nông dân

Hội nông dân

 

07/2013

Tổ chức nói chuyện truyền thống về ngày thương binh liệt sĩ

-Tiểu học: 237

- THCS: 218

Học sinh

Hội CCB

 

Bồi dưỡng kỹ thuật làm trại cho cán bộ Đoàn

20

Đoàn thanh niên

Bí thư Đoàn xã

 

Tuyên truyền luật giao thông đường bộ

- Tiểu học: 237

- THCS: 218

Học sinh

Trường Tiểu học và THCS

 

08/2013

Tổ chức trại hè

300

Thiếu niên nhi đồng

Đoàn thanh niên

 

Lớp bồi dưỡng tiếng anh

20

Giáo viên

Trường THCS

 

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em.

218

Học sinh

Hội luật gia

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ xã  Việt Dân  năm 2012-2013 , kính mong được sự giúp đỡ, tạo điều kiện và chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ huyện(b/c)

- Lưu TTHTCĐ xã.

T.M BAN CHỈ ĐẠO

GIÁM ĐỐC