Asset Publisher

Họp Hội đồng nhân dân xã Việt Dân kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIX.

Họp Hội đồng nhân dân xã Việt Dân kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIX.

Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013; Quy chế hoạt động của HĐND các cấp năm 2005. Ngày 16 tháng 01 năm 2015 HĐND xã Việt Dân tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIX tại hội trường UBND xã.


Hội nghị được nghe các báo cáo kết quả hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh trật tự trong xã năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015, qua nội dung các báo cáo cho thấy năm 2014 về cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2014 đã hoàn thành tốt góp phần cho xã Việt Dân đạt các tiêu chí trở thành xã nông thôn mới.

Hội nghị đã thảo luật rất sôi nổi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trong năm 2015. Với tinh thần đổi mới, mục tiêu dân giầu nước mạnh. Với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự cố gắng của HĐND xã, người dân xã Việt Dân phấn đấu xây dựng xã nhà trở thành xã nông thôn mới giầu mạnh và văn minh hơn.

Ông Đồng Duyên Thắng – Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

Đại biểu phát biểu tham luận.

GVBP: Nguyễn Thị Thủy