Kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2020


 

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ VIỆT DÂN

Số:   /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Dân, ngày 25 tháng 05 năm 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 06/2020

             - Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Việt Dân;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Trung tâm HTCĐ xã Việt Dân xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 06/2020 cụ thể như sau:

1. Công tác trọng tâm:

-  Phối hợp tổ chức tiêm phòng văcxin, uống vitamin A cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2020.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid - 19

- Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Duy trì kết hợp với đài truyền thanh xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các phương pháp phòng chống dịch bênh covid-19

- Cập nhật tin tức đầy đủ, kịp thời, chính xác.

2. Thời gian tổ chức:                           

 - Tháng 06 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Việt Dân  phối hợp với các cơ quan  trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:                                 

-TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

5. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 06 năm 2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Việt Dân  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

 6. Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể trên địa bàn và nhân dân xã Việt Dân

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 06 năm 2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Việt Dân

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Huy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu