Thông tin về cơ sở vật chất


 BIỂU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

 

tt

Đơn vị

                        Chỉ tiêu năm 2011

     Chỉ tiêu năm 2012

 ghi

 

 

100% số thôn,khu có nhà văn hóa đạt chuẩn

100% xã,tt có Bưu điện văn hóa xã

100% thôn,khu có điểm đủ điều kiện truy cập Internet

100% trường mâm non, mẫu giáo đạt chuẩn

100% xã,tt

có nhà  VH đạt chuẩn

chú

 

 

TS NVH thôn khu

TSNVH

thôn,khu đạt chuẩn

 Tỷ

  lệ

TS

Xã ,Thi trấn

Số có Bưu điện

VHX

 TỶ

Lệ

TS

Thôn, khu phố

Thôn khu có đủ

đk truy cập…

Tỷ

Lệ

TS

trường

mầm non

MG

TS

Trường

đạt

chuẩn

Tỷ

Lệ

Số nhà VH

Đạt chuẩn

Tỷ lệ

 

`1

2

3

4

5=4/3

6

7

8=7/6

9

10

11

12

13

14=13/12

15

16

17

 

 

09

02

22,2

(%)

01

01

100

(%)

09

0

0

 

04

0

0

01

100

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                     

         NGƯỜI TỔNG HỢP                                                TM. UBND

  Cán bộ thường trực TTHTCĐ                                GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

                                                      

 NguyễnThịThủy                                                              Phạm Đức Tiến

 

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của TT