Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2020


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ VIỆT DÂN

Số:   /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Dân, ngày 25 tháng 07 năm 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 08/2020

             - Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Việt Dân;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Trung tâm HTCĐ xã Việt Dân xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 8/2020 cụ thể như sau:

1. Công tác trọng tâm:

 - Tiếp tục tiến hành điều tra nhu cầu học tập của nhân dân.

- Vận động người dân sử dụng smartphone cài đặt ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử.

- Phát động  phong trào chủ nhật xanh trong toàn xã.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid – 19

- Tuyên truyền thực hiện tốt an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid - 19

- Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

- Cập nhật tin tức đầy đủ, kịp thời, chính xác.   

2. Thời gian tổ chức:                           

 - Tháng 8 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Việt Dân  phối hợp với các cơ quan  trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:                                 

-TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

5. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm 2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Việt Dân  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

 6. Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể trên địa bàn và nhân dân xã Việt Dân

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm 2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Việt Dân

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Huy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu