Báo cáo tháng 3 năm 2020


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

           XÃ VIỆT DÂN

Số:   /BC-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Dân, ngày 27 tháng 03 năm 2020

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 03/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 03/2020

 1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

        + Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Ghi chú

1

Tập huấn truyền thông phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid - 19

01

05/03

80

 Trạm y tế xã

 

 

2

Xã Việt Dân: Thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với cán bộ, công chức, người lao động và công dân đến giao dịch tại UBND xã.

01

Các ngày trong tháng

 

Trạm y tế xã

 

 

3

Công tác phòng chống dịch tại nơi đông người của xã Việt Dân

01

Trong tháng

 

Trạm y tế xã

 

 

4

Đoàn Thanh niên trường mầm non Việt Dân hưởng ứng ngày "Chủ nhật xanh" Và dọn Vệ sinh phòng chống Covid-19

01

17/03

28

Trường MN

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng  04/2020.

1 .Dự kiến các hoạt động:

 - Tiếp tục tiến hành điều tra nhu cầu học tập của nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid - 19

- Tuyên truyền thực hiện tốt an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid - 19

- Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

- Cập nhật tin tức đầy đủ, kịp thời, chính xác.                 

2. Thời gian tổ chức:

 - Tháng 04 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Việt Dân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm, tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4. Kinh phí:

   - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không) 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Việt Dân

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Tiên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu