Báo cáo tháng 9 năm 2020


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

           XÃ VIỆT DÂN

Số:   /BC-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Dân, ngày 28 tháng 9  năm 2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 9/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 9/2020

 1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

        + Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Ghi chú

1

Công tác phòng dịch bệnh covid-19 trường TH&THCS Việt Dân ngày tựu trường năm học 2020-2021

01

3/9

553

Trường TH&THCS, Đoàn TN, Trạm Y tế

 

 

2

Trường TH&THCS Việt dân tưng bừng khai giảng năm học mới 2020-2021

01

5/9

553

Trường TH&THCS

 

 

3

Đẩy mạnh phong trào chủ nhật xanh tại xã Việt Dân

01

5-6/9

150

UBND xã

 

 

 4

 Phong trào Ngày chủ nhật xanh tại Thôn Phúc Thị.

01

6/9

30

Thôn Phúc Thị

 

 

 

5

Kỳ họp thứ 5 UBMTTQ xã Việt Dân, khóa XXII nhiệm kỳ 2019-2024

01

14/9

70

UBMTTQ

   

6

Tiêm vắc xin uốn ván-bạch hầu giảm liều (TD) cho học sinh khối lớp 2

01

18/9

67

Trạm y tế

   

7

Giao lưu bóng Chuyền hơi giữa CLB Bóng chuyền hơi xã Việt Dân và CLB Bóng chuyền hơi xã Tân Việt

01

21/9

30

Hội Phụ nữ

   

8

Hội nghị tổng kết các chương trình đề án, kế hoạch công tác dân số giai đoạn 2015-2020.

01

22/9

30

Ban dân số xã

   

9

Đoàn thanh niên xã Việt Dân ra quân giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng

01

25/9

20

Đoàn TN

   
               
               

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng  10/2020.

1 .Dự kiến các hoạt động:

 - Tiếp tục tiến hành điều tra nhu cầu học tập của nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid - 19

- Tuyên truyền thực hiện tốt an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid - 19

- Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

- Cập nhật tin tức đầy đủ, kịp thời, chính xác.                 

2. Thời gian tổ chức:

 - Tháng 10 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Việt Dân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm, tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4. Kinh phí:

   - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không) 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Việt Dân

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Huy

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu